Skip to main content
30 dubna, 2024

5 klíčových HR metrik pro optimalizaci výkonu a nastavení strategie

30 dubna, 2024

Pro úspěch každé firmy je zásadní efektivita HR. Aby se dosáhlo optimálního výkonu a stanovených cílů, je nutné sledovat a analyzovat relevantní metriky.

Jaké jsou klíčové HR metriky, které pomáhají v rozhodování a analýze dat v lidských zdrojích tak, aby bylo možné zvyšovat výkonnost firmy?

1. Průměrná doba obsazení pozic

Tato metrika měří, jak dlouho trvá obsazení volné pozice od otevření pracovního místa po jeho obsazení. Je klíčovým ukazatelem efektivity náborového procesu a schopnosti organizace reagovat na potřeby pracovního trhu.

Průměrná doba obsazení pracovních pozic v Evropě se uvádí 45 dní (dle Eurostatu). Délka se však liší dle odvětví a míry specializace dané pozice.

Optimalizace procesů náboru může zkrátit tuto dobu a tím snížit náklady spojené s obsazením pozic a minimalizovat negativní dopad na produktivitu.

2. Průměrná doba trvání zaměstnání resp. míra fluktuace pracovních sil

Měří průměrnou dobu, po kterou zaměstnanci zůstávají ve společnosti. Odchody ze strany zaměstnanců ukazují na míru jejich angažovanosti a spokojenosti. Vysoká míra fluktuace může značit nedostatečné zapojení zaměstnanců nebo problémy s kulturou firemního prostředí. Je třeba tuto metriku systematicky monitorovat i pro včasné identifikování příčin odchodu zaměstnanců.

3. Index angažovanosti zaměstnanců

Měří úroveň zapojení, loajality a spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředím. V Evropě se průměrný index angažovanosti pohybuje kolem 65 % (dle průzkumu European Working Conditions Survey).

Sledování tohoto ukazatele umožňuje identifikovat oblasti ke zlepšení a provést opatření k posílení zaměstnanecké angažovanosti. Na rozdíl od předchozích a následujících metrik se nejedná o ukazatel vázaný čistě na vyčíslitelné hodnoty. Při výpočtu míry loajality zaměstnanců vůči organizaci lze postupovat více způsoby:

 • Analýza fluktuace zaměstnanců v dané firmě je jedním z možných postupů. Čím nižší je míra fluktuace, tím vyšší je loajalita zaměstnanců. Výpočet je možné provést jako procentuální podíl zaměstnanců, kteří zůstávají ve společnosti po určitou dobu (např. 4 až 6 let a více) ve srovnání s celkovým počtem zaměstnanců.
 • Průzkum zaměstnanecké angažovanosti se provádí jako průzkum mezi zaměstnanci a je ukazatelem úrovně spokojenosti, loajality vůči firmě. Sestává se z otázek týkajících se vztahu zaměstnance k práci, firemní kultuře, vedení, možnostem rozvoje a dalším aspektům, které ovlivňují loajalitu. Index angažovanosti lze vypočítat jako průměrná odpověď na položené otázky nebo jako podíl zaměstnanců, kteří vyjádřili vysokou úroveň loajality (například na škále 1 až 5).

4. Poměr počtu personalistů k zaměstnancům

Odvíjí se od velikosti firmy, kdy nutně vysoký počet zaměstnanců neznamená nutnost početného HR oddělení, naopak malá firma ve fázi růstu může potřebovat výrazně více HR pracovníků ve vazbě na nábor. Pro výpočet poměru počtu personalistů k zaměstnancům lze použít vzorec: Počet HR/Počet zaměstnanců x 100. Poměr HR pracovníků k zaměstnancům dle evropských průzkumu vychází v rozmezí od 1:50 až po 1:200, v závislosti na velikosti, odvětví firmy a dalších faktorech (dle EAPM).

5. Příjem na zaměstnance

Ukazuje, jaký díl zisku firmy tvoří jeden zaměstnanec. Měřením zjišťujeme, zda je počet zaměstnanců dostatečný a zda příjem vykazuje růst. Nízké hodnoty mohou ukazovat na nedostatečnou efektivitu zaměstnanců. Výpočet je dle vzorce: Příjem na zaměstnance = roční zisk/počet zaměstnanců na plný úvazek.

Proč měřit a vyhodnocovat v HR

Pravidelné sledování a vyhodnocení těchto ukazatelů umožňuje získat data o efektivitě a výkonu fungování HR, rozpoznat trend a díky tomu se správně rozhodovat. Vedle nejčastěji používaných HR metrik existuje celá řada dalších, které firmy používají pro měření podle svých specifických potřeb, vyhodnocení a optimalizaci strategie lidských zdrojů v souladu s cíli a potřebami společnosti.

Mezi další HR metriky řadíme:

 • náklady na nábor
 • počet/kvalita kandidátů
 • náklady na vzdělání
 • frekvence povýšení
 • počet žen x mužů, průměrný věk ve firmě
 • spokojenost zaměstnanců
 • náklady vynaložené na absenci zaměstnanců
 • přesčasy
 • důvody odchodů zaměstnance

Význam interní komunikace pro lepší výsledky

Pro dosažení dlouhodobého úspěchu organizace je efektivní správa HR metrik klíčová. Přehled pěti výše používaných metrik zároveň popisuje oblasti, kde může efektivně pomoci využívání interní komunikace. V moderně fungujících společnostech je naprostá nezbytnost jít ve firemní komunikaci cestou digitalizace, která umožní efektivně zvyšovat informovanost a angažovanost zaměstnanců a zároveň zjednodušovat HR procesy.

Zaměstnanecký portál Plusco pro interní komunikaci je jednoduchá aplikace, která vtáhne vaše zaměstnance do firemního dění, pomůže budovat a posílit váš brand v rámci firmy, umožní získávat zpětnou vazbu a stane se dostupným pomocníkem pro vaše pracovníky v režimu 24/7 a to bez ohledu na velikost firmy a počet poboček.

Uživatelé mohou využít desktopovou nebo mobilní variantu aplikace. HR pracovníci mají k dispozici intuitivní prostředí pro administraci. A podle zvolené varianty je po technické stránce možné využívat systémové integrace na většinu HR, ERP a DMS.