Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky Plusco

účinné od 1. 7. 2021

společnosti SOVA NET, s.r.o., se sídlem: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 26281813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41708 (dále jen „Poskytovatel”),

Kontaktní údaje: tel.: +420 736 631 204 email: obchod(at)sovanet.cz

1. Úvodní ustanovenÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) při užívání cloudové platformy Plusco (dále jen „Plusco“), která slouží zejména k řešení komunikace mezi zaměstnanci, čerpání zpětné vazby a rozvoji komunity Nabyvatele; Poskytovatel je autorem a výhradním držitelem veškerých majetkových práv k systému Plusco.
 2. Návrh Poskytovatele k uzavření smlouvy o užívání platformy Plusco není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Smlouvou se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí podle situace:
  a) licenční smlouva uzavřená na samostatné listině nebo prostřednictvím elektronické komunikace, pokud tato byla uzavřena; nebo
  b) licenční smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní dle bodu 3, odstavec I. těchto všeobecných obchodních podmínek; v takovém případě listinná smlouva neexistuje, což však nemá vliv na existenci smluvního vztahu a závaznost těchto obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel smlouvou uzavřenou v souladu s článkem 3 těchto všeobecných obchodních podmínek poskytuje Nabyvateli oprávnění k užívání platformy Plusco v rozsahu a způsobem definovaném níže podle zvolené varianty platformy Plusco a Nabyvatel se zavazuje platit za poskytnutí tohoto oprávnění k užívání stanovenou cenu (licenční odměnu) a dodržovat další povinnosti stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového portálu plusco.cloud, plusco.app, plusco.zone, plusco.cz (dále jen „webové rozhraní“) a jeho registračního formuláře , prostřednictvím kterého dojde k uzavření licenční smlouvy a vytvoření uživatelského účtu Nabyvatele. Obsahem licenční smlouvy jsou také tyto obchodní podmínky ve verzi účinné k okamžiku uzavření smlouvy.
 2. Nabyvatel je povinen při registraci ve webovém rozhraní uvádět pravdivé údaje, přičemž nepravdivost údajů může být důvodem pro výpověď smluvního vztahu. Nabyvatel je povinen zajistit ochranu přístupových údajů k uživatelskému účtu a nese z toho plynoucí odpovědnost.
 3. Každý Nabyvatel může mít nejvýše jeden účet platformy Plusco na jedno IČ nebo jedno IČ v rámci holdingové struktury Nabyvatele. v rámci jednoho účtu však Nabyvatel může aktivovat přístup do systému Plusco vícero uživatelům.

4. Předmět a rozsah užívání

 1. Platforma Plusco existuje pouze v jediné licenční verzi bez jakýchkoliv omezení. Licence se uděluje jako nevýlučná, územně neomezená, s množstevním omezením daným verzí software a nepřevoditelná na další osobu. Poskytovatel je oprávněn v budoucnu zpřístupňovat nové funkce a vlastnosti platformy Plusco, a to i samostatně hrazené a fungující (dále jen jako „Moduly“).
 2. Oprávnění Nabyvatele k užití platformy Plusco se poskytuje po dobu trvání smluvního vztahu.  
 3. Nabyvatel není oprávněn užívat platformu Plusco jiným způsobem a v jiném rozsahu než stanoveném těmito všeobecnými obchodními podmínkami a jak to vyplývá z povahy smluvního vztahu a platformy Plusco, zejména pak Nabyvatel není oprávněn platformu Plusco zneužívat, rozmnožovat, kopírovat, poškozovat, či se o to pokoušet.
 4. Nabyvatel je oprávněn v rámci jemu poskytnuté licence platformy Plusco tuto poskytovat třetím osobám či jim umožnit užívání platformy Plusco. Odpovědnost nabyvatele tím není dotčena.

5. Cena a platební podmínky

 1. Za užívání platformy Plusco včetně zvolených doplňkových služeb, vlastností, funkcí a Modulů je Nabyvatel povinen hradit odměnu stanovenou ceníkem Poskytovatele, který je zveřejněn ve webovém rozhraní platformy Plusco a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Zúčtovací období je kalendářní měsíc. Nabyvatel je povinen uhradit plnou výši odměny za kalendářní měsíc i v případě, že smluvní vztah dle této smlouvy netrval po celý kalendářní měsíc.
 3. Odměna bude uhrazena vždy dopředně, v periodicitě sjednané mezi stranami, jinak měsíčně (dále jen „fakturační období“). Odměna je splatná na základě faktury vystavené nejpozději 5. den kalendářního měsíce předcházejícího začátku fakturačního období. Splatnost faktury je 14 dní od doručení, nejpozději však v poslední den kalendářního měsíce předcházejícího začátku fakturačního období, ledaže se strany dohodnou jinak.
 4. V případě, že bude Nabyvatel k prvnímu dni kteréhokoliv měsíce v prodlení s úhradou odměny, uvede v tento den Poskytovatel platformu Plusco do omezeného režimu umožňujícího pouze čtení dat, nikoliv však úpravu či vkládání nových dat (dále jen „omezený režim“). v omezeném režimu bude platforma Plusco vždy maximálně po dobu 14 kalendářních dnů, poté bude Nabyvateli a všem jeho uživatelským účtům znemožněn přístup do platformy Plusco a může dojít i k omezení dalších služeb a funkcí (dále jen “režim vypnutí”).
 5. Do plnohodnotného provozu bude platforma Plusco uvedena bez zbytečného odkladu po úhradě veškerých dlužných částek Poskytovateli Nabyvatelem, a to včetně odměny za dobu, po kterou byla platforma Plusco v omezeném režimu nebo režimu vypnutí, a to v plné výši.
 6. V případě, kdy uplynula doba omezeného režimu a od uvedení platformy Plusco do režimu vypnutí neuplynula doba delší než jeden měsíc, je možné platformu Plusco uvést do plnohodnotného provozu, pokud Nabyvatel uhradí náklady spojené s obnovením systému do plnohodnotného provozu dle ceníku Poskytovatele a plnou výši odměny za kalendářní měsíc, ve kterém dojde k uvedení systému do plnohodnotného provozu, a to i v případě, kdy nebude platforma využita po celý měsíc.

6. Ostatní ujednání

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost platformy Plusco v rozsahu 99,5 % času v každém měsíci. Nedostupností neznamená, pokud platforma Plusco není dostupná z důvodů: a) při údržbě systému oznámené Nabyvateli nejpozději 5 pracovních dnů předem; nebob) v důsledku překážky, která vznikla nezávisle na vůli a poměrech Poskytovatele, za kterou se považuje mimo jiné též výpadek na straně poskytovatele serverhostingových služeb, u něhož je provozována platforma Plusco; neboc) v důsledku spuštění režimů nebo znemožnění přístupu v důsledku nehrazení odměny v souladu s článkem 5; nebod) výpadkem či nedostupností služeb třetích stran; neboe) výpadkem či nedostupností integrovaných na služeb Nabyvatele.
 2. Poskytovatel nijak neodpovídá za data obsažená v platformě Plusco, nýbrž pouze za jeho dostupnost v souladu s předchozím bodem. Nabyvatel nese sám odpovědnost za použití platformy Plusco a jeho výstupů; jejich správnost a legalitu Poskytovatel nezaručuje.
 3. Pro případ, že Nabyvateli vznikne škoda, za kterou Poskytovatel odpovídá v důsledku porušení svých povinností podle licenční smlouvy, se sjednává omezení nároku na náhradu takové škody v souhrnu za všechny nároky Nabyvatele vůči Poskytovateli na náhradu škody na částku ve výši měsíční odměny, kterou Nabyvatel uhradil Poskytovateli v zúčtovacím období, kdy došlo k porušení povinností Poskytovatele.

7. Ochrana informací

 1. Poskytovatel se zavazuje chránit obsah vložený Nabyvatelem, zacházet s tímto obsahem jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě, vyjma případů, kdy:a) takovéto poskytnutí informací je požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného takovou povinnost uložit; nebob) takové informace se později staly veřejně dostupnými z důvodů jiných, než je porušení závazků zde ustanovených; neboc) jde o sdělení informace Poskytovatelem pro účely ochrany svých práv a oprávněných zájmů v rozhodčím řízení, v soudním řízení nebo v řízení u orgánů veřejné správy.

8. Trvání smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah založený touto smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. K ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy dochází též okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek:a) uplynutí jednoho měsíce od uvedení platformy Plusco do režimu náhledu ve smyslu bodu 5 odstavce 4 těchto všeobecných obchodních podmínek;b) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy z důvodu zjištění, že údaje uvedené o Nabyvateli v registračním formuláři, které Poskytovatel v registračním formuláři označuje jako povinné, nejsou pravdivé nebo byly použity neoprávněně;c) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro porušení kterékoli povinnosti dle článku 4 těchto obchodních podmínek; nebod) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro hrubé či opakované porušení kterékoli povinnosti dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.V případě výpovědi dle tohoto bodu, bude prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď, uveden systém do omezeného režimu bez možnosti úhrady a smluvní vztah skončí uplynutím režimu náhledu. Pro písm. b), c) a d) tohoto bodu se nepoužije článek 5, odstavec 6.
 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí bez udání důvodu, přičemž výpověď musí být doručena nejpozději 14 dní před koncem fakturačního období, jinak se má za to, že výpověď byla druhé straně doručena v následujícím fakturačním období. Po skončení fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně, bude systém uveden do omezeného režimu bez možnosti úhrady a po uplynutí jednoho měsíce od uvedení platformy Plusco do omezeného režimu dojde k ukončení smluvního vztahu.
 4. Smluvní vztah založený touto smlouvou končí také tehdy, jestliže Nabyvatel vyjádří nesouhlas s novými obchodními podmínkami v souladu s článkem 9, odstavce 3; v takovém případě končí smluvní vztah uplynutím jednoho měsíce od uvedení platformy Plusco do omezeného režimu bez možnosti úhrady, který začne první den po účinnosti dosavadních obchodních podmínek.
 5. Dnem následujícím po posledním dni ukončení trvání smluvního vztahu dojde ke zrušení uživatelského účtu Nabyvatele a zároveň k nevratnému smazání všech dat Nabyvatele.
 6. Smluvní strany sjednávají, že případné přeplatky vzniklé na odměně či v důsledku ukončení smluvního vztahu nevyužitá předplacená odměna se nevrací.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webovém rozhraní www.plusco.cloud při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem a rovněž po přihlášení do webového rozhraní a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. Obě smluvní strany měly možnost se s jejich textem seznámit před uzavřením smlouvy.
 2. V neupravených otázkách se použije české právo. Užití obchodních podmínek Nabyvatele je vyloučeno. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí být vůči druhé smluvní straně ve slabším postavení. Současně obě smluvní strany prohlašují, že měly reálnou možnost ovlivnit obsah práv a povinnosti plynoucích jim z tohoto smluvního vztahu.
 3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky i ceník průběžně aktualizovat, a to i nahrazením novými obchodními podmínkami či zcela novým ceníkem. Nové znění obchodních podmínek nebo ceníku Poskytovatel zveřejní nejpozději 15 dnů před nabytím jeho účinnosti po přihlášení do webového rozhraní a ve stejné lhůtě informuje Nabyvatele elektronickou poštou. Nabyvatel je povinen se s novým zněním obchodních podmínek a ceníku seznámit s tím, že pokud neprojeví nejpozději poslední den účinnosti stávajících obchodních podmínek vůči Poskytovateli výslovný nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek a užívá-li platformu Plusco nadále, považují se nové obchodní podmínky za oboustranně schválené a účinné ode dne určeného v příslušném oznámení o účinnosti nových obchodních podmínek. Tato ustanovení se vztahuje i na změnu variant, vlastností, funkcí a modulů platformy Plusco s tím, že Poskytovatel je povinen současně informovat Nabyvatele o tom, ve které nové variantě bude smluvní vztah s konkrétním Nabyvatelem pokračovat.
 4. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.
 5. Poskytovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci s Nabyvatelem prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu, kterou Nabyvatel zadá ve webovém rozhraní platformy Plusco a za jejíž správnost Nabyvatel odpovídá.
 6. Odlišná ujednání v licenční smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.